WBE De Biesbosch
Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

WBE De Biesbosch is opgericht op 23 april 1986 en telt momenteel 125 leden.

WBE De Biesbosch heeft te maken met het bijzondere karakter van de Biesbosch. Dit gebied is een van de meest gekoesterde natuurgebieden van Nederland en staat wat dat betreft op één lijn met onder andere de Waddenzee, de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Het is een gebied dat zeer rijk is aan planten en dieren. In het gebied leven bekende soorten zoals hazen, fazanten, patrijzen, blauwe en witte reigers, vossen, reeën, allerlei soorten eenden etc., maar ook minder bekende soorten zoals bevers, roerdompen, zeearenden, visarenden en tegenwoordig zelfs waterbuffels.

In dit gebied is het cruciaal om alle belangen op elkaar af te stemmen. Immers, elk jaar zoeken duizenden recreanten hun vertier in de Biesbosch voor bijvoorbeeld een excursie per boot of fiets, wandeling, picknick of overnachting. Bovendien zijn er natuurbeschermers, vogelspotters, vissers (zowel beroeps- als hobbyvissers), landbouwers en bedrijven.


Soms moeten dieren beschermd worden voor elkaar; bijvoorbeeld als vastgesteld moet worden dat er teveel vossen zijn, die zelf geen vijanden hebben en daardoor een bedreiging kunnen worden voor gekoesterde bodembroeders. Maar ook landbouwbelangen zijn van groot belang, omdat zowel in als in de directe omgeving van De Biesbosch veel agrarische activiteiten plaatsvinden. In de wintermaanden kunnen er wel meer dan 100.000 verschillende soorten ganzen in het gebied verblijven en die moeten allemaal eten. En wat is er dan lekkerder dan jong gras of wintertarwe?

In dat geheel van belangen, van evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie, bedrijvigheid en de fauna zelf, probeert WBE De Biesbosch in overleg met allerlei partijen, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeenten Werkendam en Drimmelen, politie, Rijksvastgoedbedrijf, Waterschap, ZLTO, agrarische natuurvereniging, Faunabeheereenheid Noord-Brabant en andere relevante partijen een rol te spelen in actief faunabeheer.

Het gebied omvat het Brabantse deel van De Biesbosch, dus zowel het Nationaal Park als de Oost- en de Noordwaard, globaal gelegen tussen de noord/westoever van de Nieuwe Merwede, de zuidoever van de Amer en de A27 aan de oostzijde.

WBE De Biesbosch telt momenteel 125 leden en heeft een bestuur van 6 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een coördinator faunabeheer en twee bestuursleden. Daarnaast is een commissie Reewildbeheer ingesteld.Het lidmaatschap staat open voor jachthouders en voor vergunninghouders ex. artikel 3.20 lid 4 Wet Natuurbescherming. Alle overige belanghebbenden kunnen deelnemer zijn van de WBE. Het lidmaatschap en het deelnemerschap kost € 25 contributie per jaar.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.